Nu sidder den rabiate nisse i midten af dansk politik

Af Mads Holger 22

Dansk politik har gennem det forgangne år gennemgået en interessant udvikling, der strengt taget har været undervejs gennem mange år. Tidligere vidste enhver i vid udstrækning, hvor de respektive politiske partier befandt sig i deres svar på vigtige spørgsmål.

Hos Socialdemokratiet og den øvrige venstrefløj mødte man i reglen en lidt naiv og meget humanistisk, men også konkret og realistisk, tilgang til samfundets indretning og forandringer. Undtaget var stort set kun den revolutionære yderste venstrefløj, der med bål og brand ønskede at omvælte hele samfundet og erstatte dette med forskellige varianter af en rabiat utopi. Omvendt havde man i den borgerlige fløj et tilsvarende afdæmpet (om end ikke indholdsmæssig identisk) bud på samfundets problemer og indretning. Ganske som i en overenskomstforhandling repræsenterede det borgerlige Danmark i højere grad erhvervslivet og arbejdsgiverne, mens venstrefløjen i videre udstrækning talte arbejdstagere og fagbevægelsens sag, men også den borgerlige fløj fik efter jordskredsvalget i 1973 sit enfant terrible i skikkelse af Mogens Glistrup, der stort set ønskede at nedlægge det offentlige Danmark og siden kastede sin ildhu over at holde muhamedanerne ude af Danmark.

Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet repræsenterede gennem mange år synspunkter, der for samtiden såvel som nutiden var aldeles rabiate at regne de fleste steder, og ligeså kom Fremskridtspartiets delvise arvtager, Dansk Folkeparti, med Pia Kjærsgaard i spidsen for mange til at gøre det gennem hendes partis første mange års levetid. De to politiske fløje var næsten som to nabofamilier at regne. De boede dør om dør i Danmarks hus og havde så hver især en lidt sær onkel på loftet, der næsten som nissen fik en skål julegrød ved særlige lejligheder, men ellers mestendels blev gemt væk, hvilket både gjalt Fremskridtspartiet og kommunisterne samt begges beslægtede variable.

I dag er dette forhold komplet forandret, hvilket den seneste tid har anskueliggjort til fulde. Den yderste venstrefløj og kommunismen er så godt som forsvundet, men engang imellem ryger der dog stadig en finke af panden hos Enhedslisten, når enkelte medlemmer eksempelvis pludselig hævder stadig at tilslutte sig en væbnet revolution. Også Fremskridtspartiet har tilsyneladende udspillet sin rolle i dansk politik, men den delvise arvtager i skikkelse af Dansk Folkeparti har så sandelig også døjet med en såkaldt landsbytosse-problematik. Loftet er mestendels renoveret, men engang imellem viser der sig stadig at være en nisse eller to, som man ikke helt fik fat i, om end disse vidtløftige loftbeboere i tidens fylde bliver færre.

Socialdemokratiet har i de seneste årtier gennemgået en uvikling, der for alvor blev tydelig under den tidligere regering med Helle Thorning-Schmidt som statsminister og måske navnlig Bjarne Corydon som finansminister, og endskønt partiet ingenlunde er homogent (hvilket i øvrigt kan indvendes om alle partier på tinge), vil det være vanskeligt at bestride, hvorledes det er blevet langt mere samfundsbevarende og mindre naivt. Det mest eklatante eksempel herpå blev os overbragt, da partiet i begyndelsen af 2015 sparkede valgkampen i gang med sloganet ”Det Danmark du kender”. Navnlig spørgsmålet om flygtninge- og indvandrerpolitikken har fyldt meget i partiet såvel som på den øvrige venstrefløj, men socialdemokratiet lader nu efter en del fødselsveer til så småt at have fundet et nogenlunde afstemt syn på navnlig dette spørgsmål. Der har været mange meldinger herom, men helt aktuelt udmærker sig gruppeformand Henrik Sass Larsens indlæg i Politiken den 19. december, hvori han bl.a. erklærer: ”Vi vil gøre alt for at begrænse antallet af ikkevestlige flygtninge og indvandrere. En masseindvandring – som set i f.eks. Sverige – vil økonomisk og socialt underminere velfærdssamfundets bygning.”

En sådan udtalelse ville for blot et par årtier siden utvivlsomt risikere politianmeldelse, og at den skulle komme fra en socialdemokratisk gruppeformand ville være utænkeligt, men tiderne er skiftet, og som så ofte før i verdenshistorien er det tidligere så risikable nu blevet comme il faut at hævde. Den tyske filosof Arthur Schopenhauer hævdede i sin tid, at enhver sandhed gennemgår tre faser: Først bliver den latterliggjort, så bliver den kraftigt modarbejdet, og til sidst bliver den accepteret som indlysende, og hovedparten af venstrefløjens ændrede opfattelse af dette lader til at være et åbenlyst vidnesbyrd om, at Schopenhauer i så henseende havde ret (hvilket begrædeligt lader til at være tilfældet for hele år 2015).

Omvendt er der heller ikke meget tilbage af Mogens Glistrups voldsomme tanker om samfundsomvæltninger tilbage på den borgerlige fløj. Dansk Folkeparti er kun i ringe grad stadig et protestparti, for også her er man blevet et i den grad samfundsbevarende politisk parti, hvilket mildest talt ikke kunne bemærkes om Mogens Glistrups Fremskridtsparti (idet jeg naturligvis er bekendt med, at disse to ikke er identiske). Ingen vil kunne bestride, at Dansk Folkeparti stadig har et kritisk syn på indvandring, men det rabiate aspekt er langt hen ad vejen forsvundet fra det yderste af dansk politiks højre, for så vidt som DF overhovedet kan regnes et sådant. Alligevel har det med rette undret mange, at partiet som det største borgerlige i Danmark efter valget ikke ønskede at gå i regering og dermed at flytte fra loftet ned i den borgerlige stue, hvortil de nu i stigende grad var blevet regnet rene til at opholde sig, men ganske som en forvokset teenager lader partiet til selv at befinde sig bedst uden for stuen og på sit eget hummer, så sådan er det indtil videre blevet.

Men hvad så med nissen? Den efter temperament gode eller dårlige nyhed for dansk politik er, at nissen skam er flyttet med, for der findes stadigvæk rabiate synspunkter i dansk politik, det besynderlige er blot, at de nu findes på midten af dansk politik, hvilket historisk anskuet i den grad er værd at bemærke sig som noget helt ekstraordinært. Her finder vi partier som Alternativet og Det Radikale Venstre, og her møder vi de synspunkter, som får de fleste af os til at ryste på hovedet og vende blikket mod himlen (eller Sverige). Her trives de rabiate udmeldinger om at forbyde danskere at spise mere end 100 gram kød om dagen, ekstreme klimaudmeldinger, et komplet verdensfjernt blik på masseindvandring, om vulgær feminisme og en bedaget samt ikke mindst utopisk illusion. Nogle ville måske vise sig villige til at regne Det Konservative Folkeparti med i denne gruppe, men sandheden er nu nok, at dette parti end ikke har format nok til at være tosset, for selv en brandstifter skal jo dog kunne betjene en tændstik, og det har vi endnu til gode at opleve Søren Pape Poulsen kunne.

Det er i den ukurante, verdensfjerne og dybt forældede kulturradikalisme samt dennes beslægtede fænomener, vi i dag møder de rabiate synspunkter, og her over julen har vi da også kunnet se og høre, hvordan disse partier har haft travlt med at lægge afstand til sine omgivelser. Nisser har jo for vane at lade høre fra sig i julen, og denne jul har ikke været nogen undtagelse, idet først Alternativets formand Uffe Elbæk 2. juledag her i Berlingske erklærede, at ”centrum-venstre er død. Det er svært at skelne mellem Socialdemokraterne og de store partier i blå blok” og endvidere “rettede en skarp kritik af Socialdemokraternes bejlen til Venstre og DF”. Her 3. juledag bakkes han så op af Sofie Carsten Nielsen, integrationsordfører og næstformand i de Radikales folketingsgruppe, der i samme medie lader forstå, at “Centrum-venstre er så godt som død” og at ”De Radikale tager kraftigt afstand fra Socialdemokraternes flygtningepolitik og bakker op om Uffe Elbælks dødsom over centrum-venstre.”

Med andre ord lader midten af dansk politik til at isolere sig, men det interessante er, at denne i sagens etymologiske natur isolerede ø nu befinder sig i midten af centrum. Lad os håbe, at den kun i så henseende er sammenlignelig med Slotsholmen.

22 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Nissen er flyttet til EU/FN. Det er nissens nye hovedstæder. Om nissen er rabiat eller ikke, ved jeg ikke. Men nissen styrer Danmark fra EU/FN, og det er uomtvisteligt. Like it or not!

 2. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lyver såvel landets justitsminister som statsminister så det klodser – like it or not!

 3. Af Kristian Andersen

  -

  Du glemmer vist Venstre som vist efterhånden er et “DF light” med holdninger og lovforslag der minder om forsvundne tiders skammelige politik!

 4. Af p jensen

  -

  Om de radikales, enhedslistens og inddvandringsindustriens politikker mest er verdensfjerne, kyniske eller kor rupte kan være svært at afgøre, men een ting er sikker: det er politikker som påfører titusindvis af danskere tab, lidelser, ulykker, sygdomme og trusler. Det er påfaldende at hverken DR, tv-stationerne eller andre medier har søgt at stille de radikale til regnskab for de talrige svigt og overgreb.

 5. Af p jensen

  -

  Om de radikales, enhedslistens og indvandringsindustriens politikker mest er verdensfjerne, ky ni ske eller kor rup te kan være svært at afgøre, men een ting er sikker: det er politikker som påfører titusindvis af danskere tab, lidelser, ulykker, sygdomme og trus ler. Det er påfaldende at hverken radio- eller tv-stationerne eller andre medier har søgt at stille de radikale til regnskab for de talrige svigt og overgreb……………….

 6. Af p jensen

  -

  Hos både jelved, sti ne bo sse, sofie carsten, johanne, stampe, zor nig og pia dyhr er det svært at konstatere nogen form for bekymring eller eftertanke vedr. indvandringens konsekvenser for danskerne. De taler som om Danmark er en stormagt med endeløse resourcer. Den hastigt faldende velfærd og tryghed interesserer dem ikke.

 7. Af Finn Larsen

  -

  Du beskriver et bange og skræmt samfund hvor flere og flere søger ud i ekstremerne. De få der maner til besindighed dæmoniseres. Levebrødspolitikerne er desperate og prøver febrilsk at snakke det bange folk efter munden. De få politikere, der kan bestride et job søger væk og ingen vil overlevere folket den ubekvemme sandhed. “Velfærdssamfundet anno 2000 er ikke et tusindsårsrige”. Kammerat McKinsey gjorde hvad han kunne for at strække det lidt længere og kommer sikkert til at arbejde uanfægtet videre – nu endda uden at alle mulige medier, kommentatorer eller politikere kan komme og vifte med valgløfter eller partiprogrammer. Han kan blot koncentrre sig om at løse de mange ligninger med næsten lige så mange ubekendte godt for flest mulige danskere. (Det er arbejde anno 2015 folkens og det giver naturligvis kassen).
  Politisk står vi i DK nu tilbage med nogle folk, der tror at finansieringen af danskernes velfærdssult kan ordnes med konfiskation af lidt smykker eller skat på et hul i isen. Rationel tænkning bringes i miskredit af regeringens støtter, der opfordrer folk til at vende sig mod gud og danske værdier. Det lyder næsten som en middelalderoman af Ken Follet.
  Det skal nok gå altsammen. Vælgerne vil bedømme regeringen på hvad den rent faktisk opnår med sit ræs mod bunden, men det kan lige som i Follets romaner blive hårdt for nogle undervejs,

 8. Af p jensen

  -

  “Det kan blive hårdt for nogle undervejs” er noget af en underdrivelse. For Borgens samlede politik er altødelæggende, og kan snart resultere i en katastrofe som vil sende fattigdom, elendighed, kriminalitet, sygdom og død ind i tusinder og atter tusinder af danske hjem.

 9. Af Tom Erne

  -

  Godt indlaeg MH!
  Saa absolut en interessant og tankevaekkende udvikling, men hvorfor mon?
  Kunne det vaere fordi, at de “store” traditions partier har faaet slebet saa meget af deres kant, at de knapt laengere gaar at kende fra hinanden? Reelt er der i dag saa godt som ingen anden forskel imellem V og S end retorikken. V er paa ingen maade laengere at regne for et liberalt parti, og S naeppe heller et arbejdernes parti af gavn. Begge halser de ynkeligt efter dagens fokestemning, som irriterende dygtigt dirigeres af DF.
  Man kan haabe at fremtidens politikere er folk af baade mod og mening, og som toer staa ved dem i saa ren en form som muligt.

 10. Af Kurt Dejgaard

  -

  Oh, well…
  Man er en nisse – en rabiat – for at erkende det selvindlysende at centrum-venstre er lagt i graven? Det har den reelt været siden årtusindskiftet: Regeringen Fogh overtog centrale af Socialdemokratiets positioner for at tækkes et DF som reelt er et nyt Socialdemokrati. S og RV reagerede ved at overtage centrale V positioner. Resultat: En “Blå” regering førte delvis rød politik og en efterfølgende “Rød” regering førte delvis blå politik.

  Skal man være en nisse for at kunne gennemskue dette? Det er en så absurd påstand at den må komme fra en … well… nisse…

  Centrum-højre er osse ved at formulde. Af naturligvis samme grund som beskrevet, ovenfor.
  Kan centrum-højre genvækkes fra de døde?
  Det skal vise sig. Det afhænger af LA og C.
  Venstre HAR kastet sig endegyldigt i favnen på DF og Socialdemokratismen. Skal højre genopstå, bliver det de konservative og Liberal Alliances lod at få det til at ske.

  Jeg tror de kommer til at ske.
  Jeg ser antrækkene, allerede. Men der er sagomelme lang vej hjem, når man som borgerlig – “liberal” borgerlig – vil lade staten beslaglægge privatejede værdier og lade samme stat forvalte dem efter statens forgodtbefindende. Siden hvornår er det blevet liberal borgerlig mantra at staten skal være en magtfuldkommen formynder?
  -Nåh, ja… For Venstre er svaret “Siden Fogh, 2001”, naturligvis. Da Venstre for første gang blev socialdemokratister. Vil de konservative stadig idag smække hælene sammen for Venstre? Og hvad vil LA? Vi får se…

 11. Af p jensen

  -

  Det der er brug for, er et parti og nogle medier som vil forsvare det danske folks interesser, værdier og rettigheder, som vil genoprette Danmarks grænser og selvbestemmelse. Og som vil genopbygge lov og orden samt vores demokrati, velstand, velfærd, forsvar og familieværdier etc. Afskaf tvangslicensen, tvangsdigitaliseringen og konventionerne og STOP invasionen. Tag taburetterne fra uduelige og landsskadelige politikere.

 12. Af Per Kristensen

  -

  Hvordan nogen menesker med blot lidt kendskab til dansk politik, Kan tale om Venstre som et Liberalt parti, er mig i den grad en gåde. Sososerne har alle dage været et vi alene vide hvad der er best for alle, Venstre var vel liberalt på et tidspunkt, men siden Uffe båthorn var formand er det kun gået en vej, lavmålet Lille Lars. Hvordan et såkaldt liberalt parti kunne finde på at fremsætte lov om mørklægning siger alt om V liberalisme, ikke eksisterende.

 13. Af r. vangkilde

  -

  MENER HOLGER! – at DF er en nisse, når nissen ikke behøver at tage ansvar for fællesskabet,
  og kun er sin egen, der kommer frem ved festlige lejligheder, når smørklatten er stor nok i
  den varme grød på Borgen.

 14. Af preben jensen

  -

  Iflg. Week-end avisen og Berlin gske mv. er der nu udsigt til at sygehus-reformerne også ender som en stor fiasko. Plus at nye uhyggelige bakterie-typer er ved at sprede sig fra svinestaldene og ud i samfundet. Samtidig med at nye dødsensfarlige sygdomme…… som følge af globaliseringen og EUs grænsepolitik og masseindstrømningen af migranter…… i stigende omfang importeres. Allerede nu er hospitalerne isolations-afsnit overbelastede pga. de nye resistente og kødædende bakteriearter. Hvorhen man end ser, afsløres det at regeringen jelved, vest ager og helle samt den nye regering er uduelig og ikke har sørget for eller prøvet på at beskytte landet og befolkningen mod hverken sygdom, kriminalitet, familiesplittelse, social elendighed, masseindvandring eller den generelle samfundsderoute og nedbrydning af infrastrukturen, forsvaret, velfærden og meget mere.

 15. Af Palle Huld

  -

  Der er bortcensureret kommentarer. Debatten er derfor ligegyldig.

 16. Af Helge Nørager

  -

  Triste tilstande med overforbrug af antibiotika i svinestalde.
  I hele verden også asien.
  Måske de der med den rette tro Preben, har fattet det, for uden svineopdræt ingen brug af antibiotika som vækstfremmer. .)
  Men nej, i USA bruges antibiotika også til opdræt af speedy gonzales kyllinger og fast track mhuu køer.
  Og det samme gøres over alt i verden, hvor producenter af køddyr til slagtning, ønsker en kortere produktionstid,
  Det er jo ikke kun svin, og jeg nyder min bacon.

  Men sådan er der så meget.

  Godt nytår Preben og andre.

 17. Af Niels O

  -

  test

 18. Af Jan Petersen

  -

  Læs iøvrigt bloggen “borgerlige ord” – ren affald!

 19. Af Benny B

  -

  Hvis ens længere indlæg kunne komme på, kunne man undvære disse korte one liners, men den forsmåede Ku`er, vil vist kun høre sig selv.

 20. Af p jensen

  -

  Det radigale parti og dets medløbere påfører i voksende omfang danskerne udgifter, jobtab, skilsmisser, sygdomme, nedværdigelse, dødsfald og ulykker. Alligevel kritiseres de radigale aldrig af DR eller andre medier.

 21. Af p Jensen

  -

  En tekst om at de radikale og deres medløbere også er medskyldige i den mangedoblede kriminalitet kom ikke på.

 22. Af Niels Johansen

  -

  Kære Mads Holger, du skriver meget fornuftige artikler , men effekten på danskerne er svær at spotte.
  En såkaldt “blå blok” i dag findes ikke – er non-eksistent.
  LA synes lige nu at “Mohammed fra Bilka er super”. De konservative er det længste fra at være konservative hvad jeg har set i mit liv.
  Venstre er den største skandale i over 60 år! Aldrig har nogen venstre ledelse været så ringe, SÅ ringe. Pind – justitsminister? Den eneste i EU, der ikke har startet grænsekontrol endnu. Manden er ikke danskervenlig.
  Hvor lander vi så os danskere? Ingen håb synes i fremtiden – medmindre at der kommer nye medier der pludselig vil TÆNKE DANSK og hjælpe os borgere i Danmark. Og sker det? Jeg tror det ikke før katastrofen er sket – og SÅ hjælper det ikke.

Kommentarer er lukket.